Kitaplar

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN C#.NET

C#, Microsoft tarafından geliştirilen, kodlanabilirliği kolay, nesne yönelimli, modern, yazım güvenliğine sahip üçüncü nesil bir programlama dilidir. C#’ın kökleri, C programlama dilleri ailesine uzanır. Bu nedenle söz dizimi olarak C, C++ ve Java programlama dillerine oldukça benzerdir. Modern yazılım tasarımı, bileşenlerini giderek artan oranda, kendi kendine yeten ve kendi kendini tanımlayan işlev paketleri biçiminde kullanır. Bu tür bileşenlerin anahtarı, özellikleri, yöntemleri ve olayları olan bir programlama modeli sunmalarıdır. C#, bu kavramları doğrudan desteklemek için dil yapıları sağlayarak, yazılım bileşenleri oluşturmak ve kullanmak için çok doğal bir dil haline getirir.

Bu kitap, C# programlama dilinde başlangıç seviyesinde olan ve daha önce programlama konusunda temel düzeyde bilgiye sahip kişiler düşünülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle bazı konularda mümkün olduğu kadar ayrıntılardan kaçınılarak, konunun önemli noktalarının ön plana çıkarılması hedeflenmiştir. Ayrıca anlatılan konunun daha iyi kavranabilmesi açısından, her seferinde farklı bir örnek vermek yerine konuyla ilgili belirli bir örneğin geliştirilerek analizi ve mukayesesi yapılmıştır. Buna ek olarak gerek konu anlatımı gerekse örnek uygulamalar ile lisans ve ön lisans programları müfredatına uygundur.

Kitabı İncele   Kitabı Satın Al
 • Anahtar Kelimeler:

  • Microsoft
  • .NET Framework
  • C#
  • C Sharp

GENETİK ALGORİTMADA ÇAPRAZLAMA YÖNTEMLERİ

Genetik algoritmaların (GA) temeli Darwin’in doğal seçim ve evrim ilkelerine dayanır. Bu anlamda GA oluşturulan popülasyonda bulunan ve bu popülasyonun algoritmasında bulunan bireylerden güçlü olanlar kullanıp yeni ve daha güçlü bireyler topluluğunu oluşturmaktır. Topluluktaki en iyi bireyler hayatta kalır ve iyi bireylerin özelliklerini taşıyan daha iyi bireyler oluşturulması hedeflenmektedir. Genetik algoritmalar; problem için tek bir çözüm üretmeden ziyade birden fazla çözüm üreterek daha geniş bir çözüm havuzu oluşturarak daha etkin bir sonuç elde etmektir. GA her biri bir çözümü temsil eden bireylerden oluşan bir topluluk üzerinde çalışır. Bu bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon denir. Algoritmanın her adımda var olan popülasyondan daha iyi bir popülasyon üretmeyi amaçlamaktadır.

Evrimsel Algoritmalar (EA) olarak da ifade edilen GA, doğadaki evrimsel süreçleri model olarak kullanan bilgisayara dayalı problem çözme tekniği olarak tanımlanabilir. Geleneksel programlama yöntemleri ile çözülmesi zor olan, özellikle çok boyutlu optimizasyon ve sınıflandırma problemleri daha kolay ve daha hızlı çözülebilir.

Kitabı İncele
 • Anahtar Kelimeler:

  • Genetik Algoritma
  • Çaprazlama
  • Metasezgisel Optimizasyon