Gizlilik Politikası

Güncelleme: 13.08.2018

İşbu Gizlilik Politikası, kişisel verilerinizin, 24/03/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu www.elenium.net internet sitesi (“Elenium”) nezdinde işlenmesine ilişkin esasları belirlemektedir. Elenium’a üye olan kullanıcılarımızın (“Üye”) ve ziyaretçilerimizin gizliliğini korumak en temel ilkemizdir. Elenium'dan faydalanan her türlü kullanıcı, Gizlilik Politikası üzerinde yer alan hükümleri aynen kabul etmiş sayılır. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, lütfen Elenium ürünlerini ve hizmetlerini kullanmayınız.


Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz (adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Elenium tarafından web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik açık rızanızla ya da Kanunun 5. ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir. Ayrıca Elenium'u ziyaret ettiğinizde veya hizmetlerimizden yararlandığınızda kişisel olmayan bilgilerinizi toplayabiliriz. Yani, kullandığınız cihazın türü ve ekran boyutları, tarayıcı özellikleri, coğrafi konumu (ülke, şehir olarak), benzersiz reklam kimliği, IP adresi, mouse aksiyonları (koordinatları, tıklama sayısı vb.), işletim sistemi gibi Elenium'a erişmek için kullandığınız araçlarınızla ilgili teknik bilgileri, hizmetlerimizi kullanımınız ile ilgili bilgileri ve benzeri diğer bilgileri içerir.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Elenium’a üye olmanız dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz; ürün veya hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, kişiselleştirmek ve önerilerde bulunmak. Performansımızı analiz etme, iş gücümüzü geliştirme ve daha iyi hizmet kalitesi sağlayabilmek için kullanıcı memnuniyetinin araştırılması. Tarafınızdan yöneltilecek soru, şikâyet ve bildirimlerin değerlendirilmesi ve cevaplanması. Tanıtım amaçlı iletişimler, hedefleme içeren reklamlar ve ilgileneceğiniz konularda teklifler sunmayı da kapsayan size yönelik ürün ve hizmet uygulamaları gibi amaçlarla Elenium tarafından Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir.


Kişisel Verilerinizin Korunması

Elenium bünyesindeki kişisel veriler, yine Elenium’un koruması altındadır. Elenium, ilgili Kanun çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için mevcut teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli idari ve teknik tedbirleri alır. Bir üyenin erişim bilgilerine, Elenium haricinde yalnızca kendisi tarafından ulaşılabilir ve değiştirilebilir. Üyelerin Elenium’da kayıtlı olan sisteme giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşması ya da gizliliğini koruyamaması gibi nedenlerden dolayı doğacak maddi ve manevi kayıplardan sorumlu tutulamaz.


Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Elenium, kişisel verilerinizi Kanun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, aşağıda belirtilen maddeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlarla paylaşabilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Acil durumlarda ve acil yardım çağrısı halinde adresinizi belirleyecek olan yasal olarak yetkili mercilere,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlar.

Üye Hakları

Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, işbu Gizlilik Politikasını inceleyerek, Elenium tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. İlgili kanunda yer alan veri sahiplerinin hakları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Üyelerimiz için yukarıda sıralanan haklara ait anlık durum bilgilerini Elenium tarafından sağlanan Kişisel Veri Hakları sayfasından görüntüleyebilirsiniz.


Elenium Gizlilik Politikası 13.08.2018 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin değişikliği durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.